PARTICIPACIÓ. “Projecte per al Departament de Participació Ciutadana i per a fomentar i millorar la democràcia participativa a Alcoi”

campanar des de participació ciutadana alcoi

El campanar de Santa Maria des del Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alcoi (Carrer Major, 10, 2a)

En aquest apunt d’Historiata compartisc un document molt personal. Es tracta de la meua proposta de projecte per a optar al lloc de “Responsable de Participació Ciutadana” de l’Ajuntament d’Alcoi, on treballe des de fa anys (bases del concurs en pdf). Malauradament no sempre he treballat en faenes tan entretingudes com aquesta. Aquest lloc de treball és de nova creació, si bé fa sis mesos que estic ocupant-lo per adscripció provisional, i confesse que estic passant-m’ho bé, que estic coneixent a persones ben interessants i que estic aprenent moltíssim.

Respecte al projecte, he intentat que siga un document senzill i pràctic. De fet és un miniprojecte, un simple esbós sobre algunes qüestions i algunes activitats per a posar en marxa processos de democràcia participativa a un municipi, en concret a Alcoi. Partia de la limitació d’escriure en lletra Arial de 12 punts i un màxim de 10 pàgines. Però de tota manera he dit coses que volia dir i he fugit d’escriure “lletra morta”, és a dir frases i més frases retòriques, prescindibles i avorridíssimes. Estic raonablement satisfet, encara que cada epígraf que he posat donaria per a escriure un llibre. El pròxim dia 15 d’abril el defendré davant del tribunal.

Ací el teniu:

 

PROJECTE PER AL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PER A FOMENTAR I MILLORAR LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA A ALCOI

 Versió per a imprimir en pdf

 ÍNDEX

1. Qüestions fàcils sobre Participació: què, qui, quan, per què

2. Qüestions difícils sobre Participació: com

            2.1. Base legal: el Reglament de Participació Ciutadana

            2.2. Dret a intervenir en sessions públiques

            2.3. Formació en participació

            2.4. Comunicació / Informació

            2.5. Transparència

            2.6. Recolzament a les associacions

            2.7. Participació a les escoles

            2.8. Pressupostos Participatius

            2.9. Canals de queixes

            2.10. Consells ciutadans

            2.11. Festivitats cíviques

            2.12. Altres

3. Materials inspiradors per a la Participació

 

1. QÜESTIONS FÀCILS SOBRE PARTICIPACIÓ: QUÈ, QUI, QUAN, PER QUÈ

 Què és això de la Participació? Intentaré ser breu i concís: la Participació Ciutadana és… qualsevol definició que es puga trobar d’aquest concepte està plena de paraules boniques, com per exemple: democràcia, igualtat, justícia, bé comú, integració, inclusió, responsabilitat, sostenibilitat, eficiència, ciutadania, comunitat, etc. El problema no és tant definir-la com posar-la en pràctica. De tota manera qualsevol persona pot entendre que la Participació Ciutadana fa referència a una sèrie d’idees i d’activitats que afavoreixen un major empoderament dels ciutadans en els assumptes públics que els afecten. És el concepte polític per excel·lència de qualsevol democràcia. Sense participació oberta no hi ha democràcia. Per tant la democràcia participativa és un concepte redundant, si bé ajuda a reforçar la idea de la participació en uns sistemes democràtics que moltes vegades limiten i canalitzen la participació ens uns processos molt concrets i que poden desvirtuar el sentit del “govern del poble”.

En aquest document anem a intentar assenyalar unes línies bàsiques per a un Departament de Participació Ciutadana municipal, per a fomentar i millorar la Democràcia Participativa a la ciutat d’Alcoi.

 

Qui participa? Tota la ciutadania, tant a nivell individual (1) com en col·lectius formals (2) com associacions i entitats registrades, i també col·lectius informals (3), com grups d’amics, plataformes i associacions no registrades, ja que la realitat social avança més de pressa que la realitat legal, especialment gràcies a les tecnologies de la informació i les noves xarxes socials.

 

Quan es participa? “La participació ciutadana en una democràcia és cada quatre anys i es fa davant d’una urna…”. Aquesta afirmació deixa clara la idea de participació d’algunes persones: limitada. Si parlem de democràcia participativa la participació amplia el seu camp d’actuació en el temps, no està limitada únicament als processos de votacions de representants, i pot donar-se en qualsevol moment de l’any per a tractar assumptes que afecten als ciutadans. Això no lleva que, necessàriament, un Departament de Participació Ciutadana ha de planificar les seues activitats per a una millor eficàcia i aprofitament dels recursos públics.

 

Per què participar? Aquesta és potser la pregunta més difícil de respondre, perquè ens situa en un nivell de reflexió política, social i també ètica que ens incomoda, perquè la majoria de les persones no estem habituats a aquesta “transcendència”, si més no a un nivell quotidià. Cada persona pot tenir els seus motius per a participar o per a no fer-ho. A nivell general sol apuntar-se que participar millora la qualitat de vida d’una comunitat, evita la corrupció, enforteix els lligams de la ciutadania, ens permet viure una vida més plena, i també que és una activitat eficaç per a resoldre conjuntament els problemes d’organització d’una societat i d’una ciutat, de la polis que deien els antics grecs. Per tant, participar és una condició sine qua non per a ser plenament un ciutadà. De fet, segons els antics grecs, qui no participa és un idiota (ἰδιώτης), és a dir una persona egoista o incapaç que es desentén dels assumptes públics. Recordem que Antonio Gramsci deia això que odiava als indiferents.

Per acabar, un últim possible motiu per a participar, donat que és una activitat tan emocional com racional, podria ser un “perquè vull”.

Hem vist les paraules boniques, passem ara a la part difícil, la de detallar com posar en pràctica aquestes paraules, i en concret mitjançant un Departament de Participació Ciutadana municipal.

 

2. QÜESTIONS DIFÍCILS SOBRE PARTICIPACIÓ: COM

 “Jo estic totalment a favor de la participació ciutadana, però…”. Tots sabem que quan dius un “però” desmenteixes la primera part de la frase, i això és el que li passa a la participació ciutadana, que és molt bonica, que a tot el món li agrada fins que vols posar-la en pràctica.

En aquest apartat presente algunes consideracions i activitats concretes per a ajudar a posar en pràctica la participació ciutadana a Alcoi.

Cartell amb les principals activitats del Departament de Participació Ciutadana (disseny de Ximo Murillo):

Cartell projecte participació i escut 25

2.1. Base legal: el Reglament de Participació Ciutadana

L’Administració fa actes administratius, i tot acte administratiu s’ha de fonamentar en una norma legal. Per això, per a poder fer qualsevol activitat de participació ciutadana des d’un Ajuntament necessitem en primer lloc tenir la base legal, i per això propose actualitzar el Reglament de Participació Ciutadana. L’actual Reglament data de l’any 2000, va ser un còpia i pega, mai s’ha posat en pràctica i es troba desordenat i desfasat en alguns punts importants.

Cal dir que la participació ciutadana apareix en nombrosos textos legals en vigor, quasi sempre com a un dret genèric i una mera declaració d’intencions. Sense ànim de ser exhaustius la trobem a la Constitució Espanyola, a l’Estatut d’Autonomia, a la Llei de Bases de Règim Local, al ROF, etc.

La proposta del nou Reglament contempla un preàmbul, una part dogmàtica (amb l’exposició dels principis, els objectius i els drets), una part orgànica (on es regulen aquests drets, s’expliquen les activitats per afavorir la participació i els òrgans participatius formals), i per últim unes disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i final.

En l’actualitat aquest nou Reglament es troba en fase de deliberacions i consultes, i donat que no es podrà aprovar abans de les eleccions municipals, es podrà enriquir amb un procés participatiu obert a tota la ciutadania i no només a les associacions que han mostrat el seu interés en fer les seues aportacions.

– Enllaç al Reglament de Participació de l’any 2000 (pdf)

– Enllaç al comunicat sobre el nou Reglament

– Enllaç a l’últim esborrany del nou Reglament (28/01/2015) (pdf)

– Enllaç a l’annex amb la proposta d’organigrama dels consells de Participació (pdf)

 

2.2. Dret a intervenir en sessions públiques

D’entre els drets genèrics que apareixen a la proposta del nou Reglament hi ha un dret a intervenir en sessions públiques que és nou. Aquest dret complementa el Reglament d’Organització Municipal (ROM), el qual encara no està aprovat, ja que regula la participació dels ciutadans en els òrgans deliberatius de caràcter públic, en especial el Plenari.

Sobretot regula com presentar una moció, un prec o una pregunta, així com el torn obert de paraula final. Ens hem basat en el precedent de la Carta de Participació Ciutadana d’Ontinyent, i hem volgut ampliar-lo i detallar-lo.

És un dret que es reconeixerà a l’article 12 i es regularà a l’article 19 del nou Reglament. És l’article més polèmic per als polítics tradicionals.

 

2.3. Formació en participació

formació 2015 participació ciutadana alcoi

Cartell dels Cursos #AlcoiParticipa 2015 (Disseny: Gilberto Dobón)

Sense informació i formació la participació pot resultar clarament insuficient i sobretot pot no respondre al bé comú i general de la ciutat, sinó a interessos particulars. Per això, el Departament de Participació Ciutadana organitzarà cada any una campanya de cursos per afavorir i millorar una participació de qualitat i ben fonamentada.

Aquest any de 2015 hem organitzat la campanya “Cursos Alcoi Participa 2015”, amb quatre cursos sobre noves tecnologies dirigits a associacions i entitats d’Alcoi. Els cursos han començat el mes de febrer i finalitzaran el mes d’octubre. Duren de quatre a sis sessions, en horari de vesprada, i es fan en aules cedides de diversos instituts d’ensenyament secundari.

El primer curs ha sigut sobre “Disseny gràfic i retoc fotogràfic per a elaborar cartells”; el segon de “Xarxes socials”; el tercer de “Documents compartits on line”; i el quart serà sobre “Creació de webs amb WordPress”.

Els pròxims anys, i seguint les demandes de les associacions interessades, es realitzaran altres cursos més enfocats en el funcionament de l’administració local, com per exemple cursos sobre pressupostos municipals o sobre normativa urbanística.

– Enllaç al web de Participació sobre els Cursos Alcoi Participa 2015

2.4. Comunicació / Informació

La comunicació i la informació és un puntal bàsic de la participació ciutadana. Cal estar informats, ser sabedors del que l’administració local fa i com ho fa, i saber-ho tant pel propi Ajuntament com pels mitjans de comunicació locals.

Per això des del Departament de Participació es reforçaran els canals de comunicació oficials (Gabinet de Premsa de l’Ajuntament) i es col·laborarà amb els mitjans de comunicació locals.

També es treballarà de manera habitual amb les xarxes socials per a difondre directament les actuacions que des del Departament estan fent-se, com reunions, visites, cursos, convocatòries d’associacions cíviques, etc. S’actualitzarà contínuament el web del Departament de Participació i la pàgina de Facebook i el perfil de Twitter amb les últimes novetats.

Més endavant, després d’una avaluació de presència i de resultats, es pot plantejar estar a més xarxes socials com Instagram o Pinterest.

2.5. Transparència

La nova política demana transparència per a saber en què es gasten els diners públics, si hi ha conflicte d’interessos en els contractes públics i per a evitar o almenys reduir la corrupció política.

Aquesta transparència té el problema de ser inintel·ligible per a la majoria de ciutadans pel volum de dades penjades als webs oficials de les administracions públiques. Per això, des del Departament de Participació Ciutadana col·laborarem en explicar aquesta transparència, les dades que apareixen, i arreplegarem les demandes de millora de presentació d’aquestes dades i també, si és el cas, la necessitat d’ampliar aquestes dades, sempre que siga possible, per motiu de protecció de dades de caràcter personal.

– Pàgina sobre Transparència de l’Ajuntament d’Alcoi

 

2.6. Recolzament a les associacions

Les associacions són el canal més directe de participació ciutadana entre un Ajuntament i la ciutadania. Permet unir-se per a defendre els seus interessos i demanar millores de manera col·lectiva. En especial destaquen les associacions veïnals en la defensa del bé comú per als seus barris, ja que al ser associacions territorials toquen diversos temes que afecten als seus veïns (urbanisme, cultura, mobilitat, neteja, festes, esports, educació, etc.).

El recolzament es pot materialitzar de quatre maneres:

 1. Infraestructures: l’Ajuntament facilitarà locals municipals a les associacions cíviques d’Alcoi, segons uns criteris de necessitat i de disponibilitat, i ajudarà en la reparació i el manteniment d’aquells locals que haja cedit.
 2. Subvencions: l’Ajuntament col·laborarà en el manteniment de les entitats cíviques d’Alcoi mitjançant subvencions a les seues activitats o les seues despeses ordinàries.
 3. Interaccions: l’Ajuntament es reunirà amb les associacions cíviques per a tractar aquells assumptes que els afecten. Aquest procés ha de tenir en compte les aportacions dels membres de les associacions, per a que no siga un procés merament comunicatiu sense cap efecte més.
 4. Assessorament legal i Registre d’Entitats.

 

2.7. Participació a les escoles

És molt convenient crear una cultura de la participació: canviar l’hegemonia cultural basada en l’individualisme per una nova cultura de la defensa del bé comú i de la responsabilitat ciutadana. Per això una activitat destacada serà la relació amb les institucions educatives de la ciutat per a fomentar la participació ciutadana entre els més joves i realitzar pràctiques democràtiques a l’escola.

Un recurs ja conegut és l’anomenat Fòrum de la Infància o el Consell de Xiquets i Xiquetes (CXX). Es tracta d’un consell format per representants d’alumnes de l’ensenyament obligatori (sobretot 3r i 4t d’ESO), i que deliberarà i decidirà amb autonomia sobre aquelles qüestions que consideren convenients o que l’Ajuntament els demane l’opinió. Especialment sobre organització de la ciutat en aquells aspectes que més els afecta com la mobilitat urbana, equipaments culturals, esportius i d’oci, parcs infantils, etc.

Cal evitar que aquest consell esdevinga una activitat inútil i de pèrdua de temps, o de caràcter merament electoralista i propagandístic. És difícil, però hi ha exemples de consells que han funcionat bé. També cal tenir en compte que és una manera d’arribar a famílies que d’altra manera no s’implicarien en processos participatius.

Una altra mesura educativa molt important és col·laborar amb el professorat que estiga dispost a aplicar teories dels corrents de renovació pedagògica, que tinguen en compte processos democràtics dins i fora de l’aula (p.ex. M. Acaso).

 

2.8. Pressupostos Participatius

votacions 2015 pressupostos participatius alcoi participaEls Pressupostos Participatius és un procés participatiu concret que serveix per a dos coses: en primer lloc per a triar unes quantes inversions directament per la ciutadania (fins al màxim consignat, en 2015 són 400.000 €); i en segon lloc per a aprendre a participar, per a crear espais deliberatius i decisoris.

A Alcoi s’han fet tres campanyes amb resultats irregulars. L’última, a més, ha comptat amb una votació popular oberta a tota la ciutadania d’Alcoi major de 16 anys, i han participat 940 persones en les votacions.

També serveix per a canviar algunes inèrcies de treball dins de l’Ajuntament, al realitzar-se actuacions perquè els ciutadans les consideren necessàries, i a més a més haver de treballar amb el grup de treball que s’encarrega del seguiment d’aquestes actuacions.

És difícil, però és una campanya necessària per a aprendre a participar i per a aprofundir en noves maneres de treballar de l’administració pública.

– Pàgina dels Pressupostos Participatius per al 2015

2.9. Canals de queixes

Per a moltes persones participar és presentar queixes, i és necessari tenir els mecanismes oportuns i eficaços per a respondre a aquesta demanda, i intentar persuadir-les per a ampliar la seua participació en processos més ambiciosos.

Actualment a l’Ajuntament d’Alcoi es poden presentar queixes i sol·licituds de reparacions i de millores de quatre maneres:

 1. Instància general (per escrit)
 2. Bústia ciutadana
 3. Smart @lcoi Serveis
 4. L’alcalde respon

També molta gent utilitza els mitjans de comunicació i alguns grups de xarxes socials (p.ex. Alcoy en debate del facebook) com a lloc on queixar-se. Cal derivar-los als canals oficials amb persuasió, per a que no facen un soroll inútil.

 

2.10. Consells ciutadans

En el nou Reglament de Participació Ciutadana es té en compte una articulació d’organismes consultius per a millorar la participació i la comunicació entre l’Ajuntament i les associacions i també els ciutadans individuals.

Es preveu la creació d’un Consell de Ciutat, com a màxim òrgan de la participació a la ciutat, i la regulació de fins a onze consells sectorials, dels quals cinc ja existeixen (1. Consell Econòmic i Social, 2. C. Medi Ambient, 3. C. Benestar Social, 4. Consell Escolar i 5. Consell d’Esports), un està inactiu (6. C. Agrari), i cinc més estan per crear (7. Consell dels Barris, 8. C. Cooperació, 9. C. Cultura, 10, C. Joventut i 11. C. Accessibilitat).

– Enllaç a l’annex amb la proposta d’organigrama dels consells de Participació (pdf)

 

2.11. Festivitats cíviques

Les festes són una expressió cultural d’afirmació de les col·lectivitats, que serveixen per a reforçar els lligams comuns. Per això, el Departament de Participació col·laborarà amb les associacions cíviques sense ànim de lucre que vulguen celebrar festes obertes per a tota la ciutadania d’Alcoi, en especial les associacions veïnals, amb suport administratiu i llicències d’ocupació de sòl urbà o amb la gestió de cessió del material municipal que necessiten i que estiga disponible. Igualment es col·laborarà en la festa cívica del 9 d’octubre.

 

2.12. Altres

Sempre cal deixar una porta oberta en qualsevol projecte. “Altres” vol dir que si es presenta qualsevol altra actuació que millore la participació a Alcoi el Departament de Participació Ciutadana prestarà els seus recursos en investigar i valorar aquestes actuacions i a ajudar a posar-les en marxa si són beneficioses per al conjunt dels ciutadans d’Alcoi.

 

3. MATERIALS INSPIRADORS PER A LA PARTICIPACIÓ

 benvinguts participació ciutadana alcoiLlibres

ACASO, Maria: rEDUvolution. Hacer la revolución en la educación, Barcelona, 2014.

ARTAL, Rosa Maria (coord.): Reacciona. 10 razones por las que debes actuar frente a la crisis económica, política y social, Madrid, 2011.

BRECHT, Bertolt: Històries del senyor Keuner, València, 1993.

GARZÓN, Alberto: La Tercera República, Madrid, 2014.

HESSEL, Stéphane: Indigneu-vos! Un al·legat contra la indiferència i a favor de la insurrecció pacífica, Barcelona, 2011.

MARINA, José Antonio: Anatomía del miedo. Un tratado sobre la valentía, Barcelona, 2006.

MARINA, José Antonio: La pasión del poder. Teoría y práctica de la dominación, Barcelona, 2008.

MARINA, José Antonio: Los sueños de la razón. Ensayo sobre la experiencia política, Barcelona, 2003.

SÁNCHEZ, Joan-Eugeni: Geografía política, Madrid, 1992.

SENABRE, Enric: Política per a joves inquiets. Els reptes d’una democràcia participativa, Alzira, 2011.

SERRANO, Pascual: La culpa es de los libros, Madrid, 2014.

TONUCCI, Francesco: La ciudad de los niños, Madrid, 2004

ZINN, Howard: Nadie es neutral en un tren en marcha, Hondarribia, 2001.

ZWEIG, Stefan: Castellio contra Calvino. Conciencia contra violencia, Barcelona, 2010 (ed. original 1936).

 

Altres materials interessants:

DOCUMENTAL. Com començar una revolució no violenta, sobre les idees del professor Gene Sharp per a canviar el món utilitzant tàctiques no violentes.

DOSSIER. Els drets humans, per Historiata, 24/03/2013

JORNADA. Participació 2.0, Alcoi, resum per Historiata, 29/03/2014.

VÍDEO. Reflexiones para un cambio político, por Juan Carlos Monedero, ATTAC TV, 2014.

Webs:

Moltíssimes… per exemple: Preparacción, Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, Ajuntament d’Ontinyent, Ayuntamiento de Vitoria, IODP (Organización Internacional de Democracia Participativa), Agora Voting, Loomio, etc.

Bibliografia seriosa sobre Participació ciutadana:

Bibliografia per a imprimir (pdf)

ABOUSSI, Mourad: Organizaciones de personas inmigrantes y participación ciudadana, Comares, 2014.

AGUILAR, S.; FONT, N. i SUBIRATS, J. (eds.): Política Ambiental en España. Subsidariedad y Desarrollo Sostenible, València, Tirant lo Blanch, 1997.

ALBERICH NISTAL, T.: Guía fácil de asociaciones, Dykinson, 2013.

ALBERICH NISTAL, T.: Guía fácil de participación ciudadana, Dykinson, 2012.

ANDUIZA, E.; BONET, E. i MORALES, L.: “La participación en las asociaciones: niveles, perfiles y efectos”, en MONTERO, J. R.; FONT, J. i TORCAL, M. (eds.): Ciudadanos, asociaciones y participación en España, Madrid, CIS, 2007, pp. 261-208.

BARRAT i ESTEVE, J.: Derecho de sufragio y participacion ciudadana a traves de las nuevas tecnologias, Civitas Ediciones, 2014

BOTELLA, Joan i altres: La ciudad democrática, Barcelona, Ed. Serbal, 2000.

CASTELLS, M.: La ciudad y las masas, Madrid, Alianza, 1986.

COLINO, C. i DEL PINO, E.: Las nuevas formas de participación en los gobiernos locales, Madrid, Fundación Alternativas, 2005.

CUESTA, M. i altres: Encuesta deliberativa, Colección Cuadernos Metodológicos, Madrid, CIS, 2005.

DE LA TORRE, I.: Tercer Sector y participación ciudadana en España, Madrid, CIS, 2005.

DIENEL, P. i HARMS, H.: Repensar la democràcia, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2000.

FERNÁNDEZ VIDAL, Irene: Participación ciudadana. Dinamización comunitaria, MaIC Editorial, 2015.

FONT, J.: Democràcia i participació ciutadana, Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 1998

FONT, Joan (coord.): Ciudadanos y decisiones públicas, Barcelona, Ed. Ariel, 2007.

FONT, J. i BLANCO, I: Polis. La ciudad participativa, Barcelona, Diputació de Barcelona, 2006.

FONT, J.; MONTERO, J. R. i TORCAL, M.: “La participación política de los españoles”, Claves de la Razón Práctica, núm. 173, pp. 38-45.

FRANCÉS, F. i CARRILLO, A.: Guía metodológica de los Presupuestos Participativos, Colectivo Preparacción, 2008.

GANUZA, E. i ÁLVAREZ, C. (eds.): Democracia y presupuestos participativos, Barcelona, Icaria, 2003.

GANUZA, E. i ÁLVAREZ, C. (eds.): “¿A qué llamamos participar en democracia? Diferencias y similitudes en las formas de participación”, Revista Internacional de Sociología, núm. 49, pp. 89-113.

GANUZA, E. i FRANCÉS, F.: El círculo vicioso de la democracia: los presupuestos participativos a debate, Madrid, CIS, 2012.

GENRO, T. i DE SOUZA, Ubiratan: Pressupost Participatiu: l’experiència de Porto Alegre, Barcelona, Edicions del Serbal, 1999.

GINSBORG, Paul: Así no podemos seguir. Participación ciudadana y democracia parlamentaria, Los Libros del Lince, 2010.

GOMÀ, Ricard i REBOLLO, Óscar: “Democracia local y ciudadanía activa: reflexiones en torno a los presupuestos participativos”, en FONT, Joan: Ciudadanos y decisiones públicas, 2007, pp. 201-219.

GOMÀ, R. i SUBIRATS, J. (eds.): Políticas Públicas en España. Contenidos, redes de actores y niveles de gobierno, Barcelona, Ariel, 1998.

IBARRA, Pedro: Participación, cultura política y sostenibilidad, Hacer, 2011.

INGLEHART, R.: El cambio cultural, Madrid, CIS, 1991.

MARAVALL, J. M.: Los resultados de la democracia, Madrid, Alianza, 1995.

MOLINA, J.: Ciudadano y gasto publico por una gobernanza transparente y participativa, Aranzadi, 2014.

MOLINA, José: Presupuestos participativos: un modelo para priorizar objetivos y gestionar eficientemente en la administracion local, Aranzadi, 2014.

MONTAÑES SERRANO, M.: Metodología y técnica participativa: teoría y práctica de una estrategia de investigación, UOC (Universitat Oberta de Catalunya), 2009.

MONTERO, J. R.; FONT, J. i TORCAL, M. (eds.): Ciudadanos, asociaciones y participación en España, Madrid, CIS, 2007

MORÁN, Nerea i HERNÁNDEZ AJA, Agustín: “La participación ciudadana en la intervención urbana”, en Boletín CF+S, Ciudades para un Futuro más Sostenible, Madrid, 2002.

MUÑOZ MORENO, J. L.: La participación de los municipios en la educación, Popular, 2009.

NAVARRO, C. J.: El sesgo participativo, Madrid, CSIC, 1999.

NAVARRO, C. J.: “Participación ciudadana y territorio. Exploraciones para el caso español”, Ciudad y Territorio, núm. 156, pp. 261-271.

NAVARRO, Clemente J.; CUESTA, Maria i FONT, Joan: “¿Municipios participativos? Participación política y ciudadana en ciudades medias españolas”, en Opiniones y Actitudes, núm. 62, Madrid, CIS, 2009.

NOVELLA, Ana Maria: Infants, participació i ciutat, Barcelona, Horsori, 2013.

NOVELLA, Ana Maria: Participación infantil y construcción de la ciudadanía, Barcelona, Graó, 2014.

OLSON, Mancur: Auge y decadencia de las naciones, Barcelona, Ariel, 1986.

OLSON, M.: “La lógica de la acción colectiva”, en VV.AA., Diez textos básicos de ciencia política, Barcelona, Ariel, 1991.

PINDADO, Fernando i altres: La participació ciutadana a la vida de las ciudades, Barcelona, Edicions del Serbal, 1999.

RAMÍREZ NARDIZ, A.: Democracia participativa: la democracia participativa como profundización en la democracia, Tirant lo blanch, 2010.

SÁNCHEZ, Jordi: “Internet como instrumento de participación”, en FONT, Joan: Ciudadanos y decisiones públicas, 2007, pp. 141-152.

SÁNCHEZ, Jordi (coord.): Participació ciutadana i govern local: els Consells Ciutadans, Barcelona, Ed. Mediterrània, 2000.

SÁNCHEZ, Z.: Nuevas tecnologías, administración y participación ciudadana, Comares, 2010.

SUBIRATS, Joan: “Nuevos mecanismos participativos y democracia: promesas y amenazas”, en FONT, Joan: Ciudadanos y decisiones públicas, 2007, pp. 33-42.

SUBIRATS, Joan i altres: Experiències de participació ciutadana en els municipis catalans, Barcelona, Escola d’Administració Pública, 2001.

TONUCCI, Francesco: La ciutat dels infants, Barcelona, Barcanova, 1998 (veure la ressenya del bloc Ultralocàlia: “http://ultralocalia.cat/2005/12/20/la-ciutat-dels-infants/”, consultat el 14/04/2015).

VILLAGRASA ALCAIDE, C.: Por los derechos de la infancia y de la adolescencia: un compromi so mundial desde el derecho de la participacion en el XX aniversario de la Convencion sobre los Derechos del Niño, Bosch, 2009.

VV.AA.: Ciudadanía en 3D: democracia digital deliberativa, Edhasa, 2012.

VV.AA.: Las dimensiones sociales de la ciudad, Universidad del País Vasco, 2009.

VV.AA.: Las TIC en el gobierno abierto: transparencia, participacion y colaboracion, Planeta, 2013.

VV.AA.: Memoria ciudadana y movimiento vecinal, Los Libros de la Catarata, 2009.

foto portada facebook alcoi participa 2015

2 Responses to PARTICIPACIÓ. “Projecte per al Departament de Participació Ciutadana i per a fomentar i millorar la democràcia participativa a Alcoi”

 1. Borja says:

  Et deixe un manual de participació ciutadana per si t’interessa. Potser et puguen ser útils els tallers que hi ha en ell.
  http://www.iconoclasistas.net/post/manual-de-mapeo-colectivo-en-pdf/

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: