PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Jornada Participació 2.0 (Alcoi, 2014)

cartell-alcoi-participació-2.0-2014

El passat dissabte 29 de març vaig assistir a la jornada “Participació 2.0. Democràcia participativa des de la ciutadania. Nous reptes, eines i tecnologies”, que se va celebrar a Alcoi. Estava organitzada per la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alcoi i pel col·lectiu PreparaCción.

Segons informen al seu web, els objectius d’aquesta jornada eren:

 1. crear un espai de reflexió i debat que servisca per avaluar els processos participatius que estan portant-se a terme.
 2. compartir experiències de diferents institucions, en especial aquelles locals.
 3. conéixer eines i nous reptes per a la democràcia participativa.

En definitiva, es tractava de compartir entre els assistents un espai de reflexió, avaluació, participació i innovació al voltant de la democràcia participativa.

Ací teniu en gran el programa de la jornada.

En aquesta entrada només vull compartir algunes explicacions i recursos sobre participació ciutadana que es van tractar en aquesta jornada, i que estic segur que també poden servir en l’àmbit educatiu, tant a nivell teòric com pràctic, com per exemple a Educació de la Ciutadania, setmanes culturals, programacions didàctiques, reunions, etc.

Índex

 1. “Participar per a transformar col·lectivament: Qui? Com? Fins a on?” per Francisco Francés
 2. Algunes experiències municipals (Ontinyent, Xàbia, Villena i Alcoi)
 3. Noves tecnologies al servei de la participació
 4. World Café “Cap a on anem?” i Declaració d’Alcoi


1. “Participar per a transformar col·lectivament: Qui? Com? Fins a on?”

Francisco Francés, professor de Sociologia de la Universitat d’Alacant, va iniciar la jornada amb una ponència introductòria sobre la participació ciutadana, les seues bases teòriques i la seua capacitat de transformació de la realitat a partir de l’acció col·lectiva.

Alguns apunts de la xerrada (no és una transcripció):

Definició: participació ciutadana és “la definició col·lectiva del bé comú”. Hi ha altres definicions però aquesta engloba totes les possibilitats tèoriques i pràctiques. En definitiva, es tracta de prendre part en les decisions públiques.

Elements per a participar. En són tres: 1. voler; 2. poder; i 3. saber. “Voler” depén de les ganes que es tinguen, de la vinculació que hi haja d’aquesta participació entre el que es decideix i el que es fa al final; “poder” sobretot depén del temps, un recurs molt escàs en la nostra vida quotidiana; i “saber” depén de la formació i de la informació. Per exemple, de vegades les administracions públiques plantegen processos de participació (o d’exposició pública) amb tants obstacles que provoca que no pots participar, per tant no saps participar, i per tant al final no vols participar.

Postures davant la participació. El sociòleg Jesús Ibáñez va detallar quatres actituds davant la participació ciutadana:

 1. Els creients: creuen que la democràcia funciona molt bé tal com està.
 2. Els perversos: creuen en la forma però no en el fons. No creuen en la democràcia però saben com funciona i la utilitzen en benefici propi.
 3. Els subversius: no creuen ni en les formes ni en el contingut actual. Funcionen amb formes diferents, al marge de les formes institucionals. No intenten ni volen actuar dins del marc institucional. Construeixen la seua pròpia illa “Utopia”.
 4. Els reversius: creuen en la democràcia però no en la seua forma actual. Volen millorar allò que hi ha aprofitant les possibilitats que el marc institucional els ofereix. Volen revertir una situació de partida que no els agrada. Actuen.

Cal apuntar que no són postures excloents: una persona pot ser perversa en una situació, subversiva en altra i reversiva en una altra.

Formes que té l’administració d’afrontar la participació:

 1. escala-participació-arnsteinInformar: unidireccional cap als ciutadans.
 2. Consulta: informació que va i torna individualment cap als ciutadans.
 3. Implicar: dialogar amb “actors socials”.
 4. Col·laborar: crear grups de treball entre diversos implicats.
 5. Empoderar”: que la gent tinga la informació necessària per a prendre decisions que són vinculants. Ara està de moda aquest concepte (en la teoria).

Factors de les dinàmiques de participació. Depenen de tres factors:

 1. La inclusivitat: qui participa?
 2. La intensitat: com es participa?
 3. La influència: fins a on es participa?

Exemples: 1. al moviment 15M participaven moltes persones, amb molta intensitat, però amb poca influència; 2. en una votació electoral participen moltes persones, amb intensitat mitjana i amb poca influència; i 3. en uns pressupostos participatius poden participar tots, és una experiència molt intensa i té molta influència en allò que es debat (és vinculant).

– Alguns principis bàsics d’una democràcia participativa:

 1. Inclusió: tot el món ha de poder participar.
 2. Innovació: aplicar noves maneres de fer política, de reunir-se, de debatre, com per exemple amb les noves tecnologies digitals, però no només amb elles.
 3. Diversitat: cal conjugar sistemes tradicionals i sistemes de les noves tecnologies (TIC).
 4. Influència: decisions vinculants en multitud de problemes i qüestions.

* * *

– Algunes qüestions del debat posterior:

MAFALDA-DEMOCRÀCIAa) Com “saber” per a participar?

Ací entren de ple els tècnics de les administracions públiques. Cal establir dinàmiques pedagògiques, és a dir cal que els tècnics facen explicacions a la ciutadania sobre allò que cal decidir. De fet, els tècnics públics estan al servei de la ciutadania i açò hauria de ser part del seu treball. Cal tenir en compte que la participació és un procés transversal, que afecta a tots els departaments de les administracions públiques i no només al típic departament de Participació.

b) Què fer amb els “perversos”?

Són un repte per a la participació democràtica i poden desvirtuar les decisions i provocar molta desil·lusió. Cal molta pedagogia i molt de temps, perquè les decisions s’han de basar en el bé comú de tota la comunitat i no en la força d’un grup concret. Per això les decisions no s’han de prendre mai només amb majories i vots. La participació no es basa en la suma de decisions individuals, sinó que busca el bé comú.

c) Com millorar la inclusió?

La participació trenca tot el sistema tradicional de legitimacions jerarquitzades, perquè passa de la lògica de la representació a la lògica de la presentació, és a dir que una persona individual o un grup acabat de formar també pot participar. Trenca taifes de poder i desvela l’escassa qualitat de participació d’algunes organitzacions fossilitzades. En la pràctica sol penalitzar processos perversos i fomenta els processos reversius. És una gran oportunitat per a millorar i fomentar un associacionisme participatiu.

d) L’atracció de la subversió.

Ser subversiu és molt atractiu. No ens agrada el que veem i ens construïm la nostra pròpia societat. De vegades trobem associacions que es troben més a gust “enfront a” que “amb”. Però aquesta postura és poc constructiva i al negar la capacitat d’interlocució dels poders públics està molt limitada als recursos propis. A més a més que és impossible un aïllament total. La reversió és la postura més constructiva i fins i tot realista per a canviar les coses.

2. Algunes experiències municipals (Ontinyent, Xàbia, Villena i Alcoi)

En aquesta xerrada uns representants d’aquests municipis van explicar els processos de participació que estan implementant als seus pobles. Algunes notes:

Ontinyent

Destaquen dos processos: la carta de participació ciutadana de l’any 2011 i els pressupostos participatius.

Respecte a la carta cal dir que és un document que reconeix de fet el dret de determinats recursos que faciliten la participació, com per exemple:

a) Amb 250 firmes de veïns es pot enviar una proposta al plenari, màxim dos cada plenari, i el primer signant serà qui la defendrà davant el plenari.

b) Amb 1000 firmes es pot convocar una consulta popular

c) Hi ha un Consell de Ciutat, format per 9 representants dels 9 consells sectorials que té Ontinyent més els representats polítics.

Respecte als pressupostos participatius cal apuntar que Ontinyent és un exemple d’implicació dels veïns. Hi havia una consignació de 350.000 € d’inversions per a decidir en què es gastaven. Es van fer de la següent manera:

 1. Assemblees veïnals, fase informativa
 2. Jornada de pressupostos participatius, fase formativa
 3. Procés propositiu, propostes dels ciutadans(110 propostes)
 4. Procés de priorització, fase decisiva, presencial i on-line: es van seleccionar 10 propostes i tots els majors de 16 podien votar màxim 3 propostes per Internet i en 6 llocs presencials.
 5. Execució dels projectes

Resultat del procés: van votar 5.200 persones (4.200 per Internet i 1.000 presencialment) d’un cens de 30.000, al voltant del 18%

A més a més ara estan realitzant la modificació del reglament de participació, per a que els veïns s’encarreguen del capítol 6 de l’ajuntament, el d’inversions.

Xàbia

En el passat van haver processos de participació que van provocar molta desil·lusió (terra cremada). Amb el nou govern del 2011 hi van haver canvis: es fomenten els consells sectorials (p. ex. el d’urbanisme), s’obrin processos per a aprovar normes, com l’ordenança d’utilització de la via pública, i s’aprova per unanimitat allò que ve dels consells de participació.

Com a gran novetat tenim el “Consell dels Xiquets”, basat en la idea de Francesco Tonucci “La ciutat dels xiquets”. Facilita la inclusió dels xiquets de 10 a 12 anys en la participació. De 300 xiquets d’aquestes edats van eixir 22 representants que proposen mesures per a la millora del seu poble. L’objectiu és triple: 1. que els xiquets participen; 2. educar per a fer ciutadans responsables; i 3. arribar a les famílies i fomentar la participació.

Villena

L’alcalde de Villena va explicar la participació al seu municipi, i va posar l’exemple d’un procés a la pedania de La Encina, sobre una pedrera.

També va apuntar una obvietat que solem oblidar: que la participació s’ha de basar en una sèrie de valors que cal tenir sempre en compte (solidaritat, responsabilitat, sostenibilitat, bé comú, bondat, etc.).

Una observació interessant va ser que tot procés de participació ha de tenir en compte el marc legal, per a evitar que es decidisquen coses que després no es poden portar a la pràctica i es produisca una decepció i desil·lusió general de la participació.

Alcoi

Campanya de pressupostos participatius (Alcoi, 2013)

Campanya de pressupostos participatius (Alcoi, 2013)

A Alcoi s’han portat a terme dos processos de pressupostos participatius, si bé han estat poc recolzats pel veïns. Primer s’explicaven per barris, s’arreplegaven propostes i al final es van decidir tres propostes a la Mesa de Ciutat, un lloc on consensuar les propostes amb els representants dels barris i els representants polítics. S’ha creat també una comissió de treball de participació ciutadana, que s’encarrega del seguiment del que es va decidir.

En l’últim procés van participar unes 300 persones. El repte dels pròxims anys és realitzar més treball de base, amb explicacions, xarrades informatives, presència en associacions, etc., per a ampliar i aprofundir en la democràcia participativa. També cal modificar el web de participació, fomentar els consells joves, encetar nous projectes de democràcia participativa, etc. N’hi ha faena per endavant.

Per a aquest procés participatiu es va realitzar una campanya publicitària diferent i divertida que podeu veure al següent enllaç.

Altres enllaços relacionats:

3. Noves tecnologies al servei de la participació

En aquest apartat vam poder assistir a les explicacions de tres aplicacions informàtiques que afavoreixen la democràcia participativa.

Les tres aplicacions són appgree, agoravoting i sarepolis. En poques paraules:

1. Appgree permet conéixer les respostes més acceptades d’un grup gran de persones gràcies al seu algoritme “demorank”. Si esteu interessats/ades recomane veure els vídeos explicatius.

2. Agoravoting és una aplicació de software lliure per a realitzar votacions per Internet, amb un sistema d’autenticació molt estricte.

3. Sarepolis és una plataforma que està començant. Per a facilitar el debat participatiu a distància.

Cada aplicació té els punts forts i febles. Cal tenir en compte que són eines per a la participació, no són la participació en sí, i com a eines podem utilitzar-les o no, és a dir que complementen, no substitueixen, el debat participatiu.

4. World Café “Cap a on anem?” i Declaració d’Alcoi

L’última activitat de la jornada va ser un dinàmica de “World Café” i la redacció de la Declaració d’Alcoi. Els assistents ens vam dividir en dos grups.

a) El World Café “Cap a on anem?” va consistir en treballar per grups diverses qüestions sobre participació. És semblant a una activitat DAFO per a prendre decisions, en la qual intentem entre tots debatre i trobar consensos. Les qüestions eren les pròpies d’aquesta jornada com per exemple: com millorar la participació a la teua ciutat? o com incloure les noves tecnologies? Va ser molt entretinguda i instructiva. Totalment recomanable per a tractar assumptes entre grups mitjans.

b) Respecte a la Declaració d’Alcoi, va ser un taller per a redactar un document que arreplegara els principals punts de la jornada. Un tipus de conclusions finals, per a que tot allò que havíem tractat no es quedara en l’aire i siga un punt de partida per a pròximes accions de democràcia participativa.

participacio_joves_mans

3 Responses to PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Jornada Participació 2.0 (Alcoi, 2014)

 1. Santiago says:

  una bona currada!! enhorabona!

 2. Retroenllaç: PARTICIPACIÓ. “Projecte per al Departament de Participació Ciutadana i per a fomentar i millorar la democràcia participativa a Alcoi” | HISTORIATA

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: