TEXT HISTÒRIC. “Els 25 Punts del Programa del Partit Nazi” (1920)

Primer que res un aclariment: aquest bloc no pretén fer apologia de les idees nazis, feixistes o qualssevol altres que atempten a la dignitat humana. És un blog de ciències socials i especialment d’història. (Per si de cas hi ha algun despistat…)

1 Das programm NSDAP - programa naziEn aquesta entrada vull compartir un text, els 25-Punkte-Programm (1920), molt important per a analitzar la ideologia política d’extrema dreta del Partit Nacional Socialista dels Treballadors Alemanys, més conegut com el Partit Nazi. El d’Adolf Hitler, sí.

Quan estudiem les característiques del feixisme i el nazisme sempre trobem que el feixisme i nazisme són moviments polítics i socials que defenen l’irracionalisme, la força dels sentiments irracionals. És a dir són moviments i ideologies que combaten la tradició il·lustrada de pensament polític, la qual es fonamenta en l’ús de la raó i defensa un sistema polític que permeta la recerca de la felicitat humana i el bé comú, almenys en la teoria.

A partir d’aquest irracionalisme doctrinal del feixisme i del nazisme propose un treball sobre aquest text, per a que puguem analitzar els sentiments, les emocions, els valors i els “danys col·laterals” que es poden deduir en cada punt del programa nazi, i per a passar després a analitzar-ho de manera racional.

També he afegit al final una sèrie d’imatges sobre els efectes de les polítiques nazis. Parlen per si mateixes, però poden utilitzar-se per a il·lustrar qualsevol debat sobre el nazisme i els valors (irracionals) de l’extrema dreta.

TREBALL EN PDF, versió per a imprimir

Índex

1. Text: Els 25 Punts del Programa del Partit Nazi (1920)
2. Explicació del text: Els 25 Punts.
3. Exercici: Sentiments, emocions i suggestions al Programa Nazi
ANNEX 1. Llista de sentiments i emocions
ANNEX 2. Imatges: sobre els nazis i les conseqüències de les seues accions

1. Text: Els 25 punts del Programa Nazi (1920)

(Extret de redul, recursos educatius lliures)

Context: el 24 de febrer de 1920, es va celebrar a petició d’Hitler el primer míting multitudinari del partit en Munic, on Hitler va llegir els 25 punts del Programa del Partit, escrits per Hitler i Anton Drexler. Aquests punts van constituir el programa dogmàtic del nazisme i mai van ser canviats. En aquesta mateixa assemblea es va decidir el canvi de nom del moviment, passant a denominar-se “Partit Nacional Socialista Alemany dels Treballadors”, les sigles del qual en alemany són NSDAP. Tot seguit el text:


“El programa del Partit Obrer Alemany és un programa temporal. Els caps rebutgen delinear nous objectius, fins que hagen estat assolits els que estan enumerats en aquest programa, amb l’únic objectiu de possibilitar la supervivència del partit i estimulant artificialment el descontentament de les masses populars.

1. Reivindiquem la reunificació de tots els alemanys, sobre la base del dret dels Pobles a l’autodeterminació, per tal de crear una Gran Alemanya.

2. Reivindiquem per al Poble alemany la igualtat de drets en relació amb les altres nacions, la supressió dels tractats de pau de Versalles i Saint Germain.

3. Reivindiquem espai i terres (colònies) que permeten alimentar el nostre Poble i establir-hi el nostre excedent de població.

4. No pot ser ciutadà, sinó qui posseeix la qualitat de membre de la comunitat nacional. No pot ser-ho sinó qui té sang alemanya, siga quina siga la confessió religiosa. Cap jueu, per tant, podrà ser membre de la comunitat nacional.

5. Qui no és ciutadà no podrà residir a Alemanya més que en qualitat d’hoste i s’ha d’atenir a la legislació aplicable als estrangers.

6. El dret respecte a l’elaboració i aplicació de les lleis de l’estat ha de recaure exclusivament sobre els ciutadans. Demanem, en conseqüència, que la funció publica, qualsevol que ella siga, al servei del Reich, d’un Land [estat federal] o d’un ajuntament, siga reservada als ciutadans. Lluitem contra la corrupció del règim parlamentari, que distribueix els llocs únicament segons els interessos dels partits, sense tenir en compte del caràcter i la capacitat dels candidats.

7. Demanem que l’estat es comprometa a interessar-se en primer lloc en les possibilitats de treball i les condicions de vida dels seus ciutadans. Si no és possible alimentar el conjunt de la població, convé expulsar del Reich als subjectes d’altres nacions (els no-ciutadans ).

8. Cal impedir tota nova immigració de persones no-alemanyes. Demanem que totes les persones no-alemanyes arribades a Alemanya des del 2 d’agost de 1914 siguen persuadides a abandonar el Reich immediatament.

9. Tots els ciutadans han de tenir els mateixos drets i obligacions.

10. El primer deure de tot ciutadà ha de ser el d’exercir una activitat intel·lectual o física. L’activitat dels particulars no ha de contrariar l’interés general, sinó que ha d’acomodar-se dins del marc del conjunt i per al profit de tots.


Heus aquí per què reivindiquem:

11. La supressió dels ingressos [obtinguts] sense feina ni esforç. L’abolició de la servitud dels interessos.

12. En vista dels enormes sacrificis que tota guerra imposa al Poble, tant sobre els seus béns com sobre la seva sang, s’ha de considerar com un crim comés contra el Poble l’enriquiment personal a causa de la guerra. Per aquesta raó, reivindiquem la confiscació total de tots els beneficis de guerra.

13. Reivindiquem la nacionalització de totes les empreses que han existit fins ara sota la forma de societats (Trusts).

14. Reivindiquem la participació [dels assalariats] en els beneficis de les grans empreses.

15. Reivindiquem un generós sosteniment per la gent gran.

16. Reivindiquem la creació i protecció d’una sana classe mitjana. La transferència als ajuntaments de tots els grans magatzems i el lloguer a preus baixos dels seus locals a petits industrials, la rigorosa atenció de tots els petits industrials per a la provisió per part de l’Estat, dels Länder [estats federals] o dels ajuntaments.

17. Reivindiquem una reforma agrària adaptada a les nostres necessitats nacionals, la promulgació d’una llei que sustenti l’expropiació sense contrapartida dels béns arrels en profit d’empreses d’utilitat pública. L’abolició de la renda territorial i la prohibició de tota especulació amb béns immobiliaris.

18. Reivindiquem la lluita enèrgica contra tots aquells que per les seves accions causen dany a l’interès general. Els enemics vulgars del poble, usurers, traficants, etc. han de ser castigats amb la pena de mort sense distinció de confessió i de raça.

19. Reivindiquem la substitució del dret romà, al servei de l’ordre mundial materialista, per un dret germànic alemany.

20. Amb l’objecte de permetre a tots els alemanys capaços i diligents assolir un nivell de formació superior i accedir a llocs de responsabilitat, correspon a l’estat emprendre el desenvolupament sistemàtic del conjunt de l’educació del poble. Els programes d’estudi de tots els establiments escolars s’han d’adaptar a les necessitats de la vida pràctica. Sempre que les pròpies facultats ho permeten, l’escola ha d’aconseguir que els joves comprenguen el sentit del civisme (instrucció cívica). Reivindiquem la formació, a costa de l’estat, dels nens dotats intel·lectualment de forma particular, però nascuts de famílies pobres, sense distinció de la seva pertinença social o professional.

21. Correspon a l’Estat millorar la sanitat pública, protegir a la mare i al nen, i prohibir el treball dels joves, posant en acte tots els mitjans per a promoure l’educació física, per la prescripció legal de la participació obligatòria a la pràctica de la gimnàstica i els esports, i pel sosteniment generós de totes les associacions que es consagren a la formació física de la joventut.

22. Reivindiquem la supressió de les tropes mercenàries i la creació d’un exèrcit nacional.

23. Reivindiquem la lluita legal contra la mentida política internacional i la seva propagació a través de la premsa. Per tal de permetre la creació d’una premsa alemanya, reivindiquem que :

a) tots els redactors i col·laboradors dels diaris publicats en llengua alemanya han de ser membres de la comunitat nacional.

b) els diaris no-alemanys han de tenir, per ser publicats, l’autorització expressa de l’Estat. Els estarà prohibit ser impresos en llengua alemanya.

c) Tota participació financera en diaris alemanys o tota influència sobre aquests diaris per no-alemanys ha de ser prohibida per llei, i reivindiquem com a sanció per a qui contravinga el tancament d’aquests diaris i l’expulsió immediata del Reich de tots els no-alemanys que hagen cooperat.

Els diaris que s’oposin al bé comú es prohibiran. Reivindiquem la lluita legal contra una tendència de l’art i la literatura que exercisca una influència desmoralitzadora sobre la vida del nostre poble, com també la prohibició de manifestacions que s’oposen a les reivindicacions expressades adés.

24. Reivindiquem la llibertat, en el nostre Estat, de totes les confessions religioses, en la mesura que aquestes no posin en perill la seva existència o no contravinguin les concepcions morals de la raça germànica. El partit com a tal sosté el punt de vista d’un cristianisme positiu, sense comprometre confessionalment, però, amb una religió determinada. Combat l’esperit judeo – materialista que està entre i fora de nosaltres, i té la convicció que la reconstrucció duradora del nostre poble no pot fer-se que des de dins, sobre la base del principi que el bé comú està per sobre del bé particular

25. Per realitzar totes aquestes reivindicacions, exigim per al Reich la instauració d’un poder central fort.

L’autoritat absoluta del parlament polític central sobre el conjunt del Reich i, de forma general, sobre els seus organismes.

La creació de cambres d’oficis i professions encarregades d’executar en els diferents estats federals les lleis bàsiques decretades pel Reich.”

2. Explicació del text: Els 25 Punts

25-Punkte-Programm era el nom del programa del Partit Nazi que Hitler va presentar el 1920, inspirant-se en el Partit dels Treballadors austríac. Posteriorment alguns dels seus principis, els més socials, van ser abandonats en favor d’un règim progressivament impregnat de totalitarisme personalista.

1 25 punts programa naziEls punts més rellevants del programa són:

  • la unificació de tots els territoris de parla alemanya, amb un territori suficient per al creixement del poble alemany (basat en la raça ària)
  • prohibició de la immigració i tractament dels no-aris com a residents estrangers, amb limitació de drets ciutadans
  • nacionalització d’empreses
  • reforma agrària per prevenir l’especulació
  • pena de mort per als criminals, especialment els que atemptin contra l’Estat i contra el codi germànic
  • reforma del sistema educatiu
  • llibertat religiosa, però d’acord als principis del cristianisme
  • control de premsa per afavorir la propagació de les idees alemanyes i prohibició als estrangers d’escriure públicament
  • augment del poder del govern central

(Extret de la viquipèdia: 25 Punkte Programm)

3. Exercici: Sentiments, emocions i suggestions al Programa Nazi

NOTA. Ho repetisc per si de cas: vull deixar ben clar que en aquest treball no es tracta de justificar les atrocitats de les dictadures totalitàries, però sí d’entendre els processos emocionals que porten a persuadir a tants milions de persones cap a aquesta opció política.

Què propose fer? L’exercici és molt senzill. Es tracta de posar per escrit les emocions i els sentiments que a tu et suggereixen els diferents punts del programa polític nazi, o que creus que animaven als que van redactar aquest programa. Es pot fer punt per punt, o jo recomane fer-ho en general dels vint-i-cinc.

Quines emocions, sentiments o suggestions? Podeu cercar llistes a Internet o consultar la llista que he posat a l’ANNEX 1. (De llistes jo he trobat aquestes: llista 1 a Relats en catalàllista 2 a Univers madur).

Després? Després tenim una molt bona base per a encetar un debat sobre:

1) les emocions i els sentiments que guiaven les accions dels nazis.
2) les conseqüències de les seues accions.
3) sobre quins punts ens poden agradar i quins no, i per què.
4) sobre quins punts semblen més propis de polítiques d’esquerra i quins de polítiques de dreta, etc.

ANNEX 1. Llista de sentiments i emocions

SENTIMENTS MÉS POSITIUS: SENTIMENTS MÉS NEGATIUS: SENTIMENTS CONTRARESTATS:
Afecte
Alegria
Alleujament
Amabilitat
Anhel
Atracció
Audàcia
Bondat
Cautela
Compassió
Comprensió
Condescendència
Condolença
Confiança
Coratge
Desafiament
Desassossec
Desig
Devoció
Discreció
Emoció
Estima
Èxtasi
Fascinació
Felicitat
Fermesa
Fortalesa
Gallardia
Goig
Gratitud
Honestedat
Il•lusió
Innocència
Integritat
Joia
Lleialtat
Llibertat
Luxúria
Misericòrdia
Modèstia
Necessitat
Orgull
Perdó
Pietat
Plaer
Protecció
Respecte
Riure
Satisfacció
Serenitat
Sorpresa
Supèrbia
Tenacitat
Tendresa
Valentia / Valor
Acritud
Angoixa
Ansietat
Aspror
Avarícia
Avorriment
Cobdícia
Confusió
Consternació
Covardia
Crueltat
Culpabilitat
Debilitat
Decepció
Desconcert
Desengany
Disgust
Dolor
Dubte
Egoisme
Enuig
Enveja
Enyor
Estoïcisme
Falsedat
Fàstic
Feblesa
Fúria
Gelosia
Greuge
Hipocresia
Humiliació
Insolència
Ira
Irritació
Malícia
Menyspreu
Oblit
Obstinació
Ofuscació
Pànic
Patiment
Pena
Penediment
Perversitat
Por
Ràbia
Rancúnia
Rebuig
Remordiment
Renúncia
Resignació
Revenja
Sofriment
Terror
Tristesa
Turment
Venjança
Vergonya
Vulnerabilitat
Amistat/Enemistat
Amor/Odi
Apatia/Empatia
Consol/Desconsol
Credulitat/Incredulitat
Decisió/Indecisió
Diferència/Indiferència
Dolència/Indolència
Empar/Desempara
Paciència/Impaciència
Pertinència/Impertinència
Seguretat/Inseguretat
Sensibilitat/Insensibilitat
Simpatia/Antipatia
Solitud/Soledat
Tolerància/Intolerància
Victòria/Derrota  
SENTIMENTS MÉS NEUTRES
Astorament
Escepticisme
Timidesa

ANNEX 2. Imatges: sobre els nazis i les conseqüències de les seues accions

(Clica damunt de la imatge per a fer-la més gran)

2 cartell propaganda nazi nsdap

Cartell de propaganda electoral

Cartell de propaganda nazi. Contra la corrupció.

Cartell de propaganda nazi. Contra la corrupció.

Berlin, Wahlplakate NSDAP

Campanya electoral del NSDAP

2 Hitler 1 nsdap nazi

1 text 25 punts programa nsdap nazi 1920

25 punts del programa nazi

1 Recolzament electoral nazi 1933

Mapa: % de recolzament electoral nazi (1933)

Congrés del partit nazi a Nuremberg (1934)

Congrés del partit nazi a Nuremberg (1934)

2 desfilar nsdap nazi

 –2 Hitler 2 nsdap nazi

 –2 uniforme nsdap nazi

 –3 arbeit macht frei nsdap nazi

3 el xiquet holocaust nsdap nazi –1389.4 Holocaust A

3 símbols-estrelles-presos-camps-de-concentració-nazi

3 buchenwald nsdap nazi

 –3 efectes holocaust nsdap nazi

3 assassinat nsdap nazi3 assassinats massius nsdap nazi3 morts holocaust nsdap nazi 1SCHWAB 1184274 judici de nuremberg nsdap nazi

One Response to TEXT HISTÒRIC. “Els 25 Punts del Programa del Partit Nazi” (1920)

  1. Retroenllaç: TEMA. L’època d’entreguerres (1919-1939) | HISTORIATA

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: